مهندس التابعة

زمرة كسب المزيد من المال

العقد

Sözleşme (13 Ocak 2013)
A- TARAFLAR
İşbu sözleşme "Affiliate Engineer" - Karaca Grup Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. ile “Affiliate Engineer Kullanıcısı"  arasında sözleşmenin elektronik olarak onaylanması anında akdedilerek karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
B. TANIMLAR 
"Affiliate Engineer Kullanıcısı" : AffiliateEngineer.com sitesine üye olan kişi/kurum
"Reklam Veren" : "Affiliate Engineer” sistemi ile diğer sistem üyelerinden  reklam satın alan "Affiliate Engineer Kullanıcısı"
"Site" : Affiliate Engineer sisteminin çalıştığı AffiliateEngineer.com web sayfası.
"Dönüşüm": Sistemde telefon veya satış olarak sonuçlanan reklam yayını.
"Reklam Yayıncısı" : "Affiliate Engineer" sistemi ile diğer sistem üyelerine reklam satan  "Affiliate Engineer Kullanıcısı"
OrEn Programı: Affiliate Engineer, Reklam Veren Kullanıcısının kullandığı, reklam için ürün girişi, affiliate ödemelerini ve siparişlerini takip ettiği “Siteéye bağlı olarak çalışan masaüstü program.

C- AFFILIATE ENGINEER SİSTEMİ
"Affiliate Engineer" tarafından geliştirilen ve yönetilen Affiliate Engineer Sistemi; "Reklam Yayıncı"larının, "Reklam Veren"ler tarafından affiliate engineer sistemine dahil edilen ve birim dönüşüm bedelleri belirlenmiş ürünlerin/hizmetlerin, kendilerine ait olan yayın kanallarında "Affiliate Engineer" tarafından kendilerine verilen yayın koduyla "Affiliate Engineer" kontrolünde yayınlamalarını ve sağladıkları dönüşümler doğrultusunda "Affiliate Engineer" tarafından belirlenen sistematik çerçevesinde tespit edilen bir ücrete hak kazanmalarını kapsar. Program detayları ve kazanç cetveli "Site"de ilan edildiği şekliyle uygulanır. 
Affiliate Engineer Sistemi, işbu sözleşme hükümleri doğrultusunda karşılıklı işbirliği ilkesi ve "Affiliate Engineer"ın yönetimi doğrultusunda yürütülür.
D. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme "Affiliate Engineer" tarafından geliştirilen ve yönetilen Affiliate Engineer Sistemi'nin çerçevesinin belirlenmesi ve Affiliate Engineer Sistemi kapsamında "Affiliate Engineer" ve "Affiliate Engineer Kullanıcıları"nın karşılıklı ve “Affiliate Engineer Kullanıcı”larının kendi aralarındaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.
E. "REKLAM YAYINCISI ÜYE"NIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. "Reklam Yayıncısı", "Affiliate Engineer" tarafından sağlanan, yayın kodunu, "Affiliate Engineer Sistemi" kapsamında kullanacağını ve bu kod üzerinde değişiklik ve düzenleme yapmayacağını kabul ve taahhüt eder,
b. "Reklam Yayıncısı", "Affiliate Engineer"ın Affiliate Engineer sisteminin düzgün çalışmasını etkileyecek bir girişimde bulunmamayı, sistemin işlemesini bozacak veya sekteye uğratacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı kabul ve taahhüt eder,
c. "Reklam Yayıncısı", Herhangi bir virüs salmak veya hasar vermek, hukuka veya sözleşme kurallarına aykırı sisteme müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerde bulunmayacağını ve hukuka aykırı amaçlarla elektronik ortamda, saldırı, tecavüz ve eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder,
d. "Reklam Yayıncısı", Affiliate Engineer Sistemi'nin doğası gereği kendisine ek gelir sağlamak amacıyla sahte dönüşümler yaparak sistemi manipüle etmeyeceğini, bu tür dönüşümler tespit edildiğinde, doğmuş ve doğacak tüm alacak haklarından feragat ettiğini ve "Reklam Yayıncısı" imtiyazlarını kaybedeceğini kabul ve beyan eder,
e. "Reklam Yayıncısı", Affiliate Engineer Sistemi'nde "Affiliate Engineer Kullanıcısı" olarak yer aldığı süre boyunca, Üyelik bilgilerinde yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgiler değiştiği zaman değişen bilgilerde gerekli güncellemeleri ivedilikle yapacağını, sitedeki Affiliate Engineer Kullanıcısı hesabında yer alan kendisine ait herhangi bir bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder,
f. “Affiliate Engineer” “Reklam Yayıncı”sı “Affiliate Engineer Sistemi” üzerinden elde ettiği gelirin vergisel tüm yükümlülüklerini tabi olduğu ülke yasa ve mevzuatlarına göre beyan etmek ve ödemekle bizzat kendisi yükümlüdür.  
g. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birini veya tamamını veya işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarının bir kısmını veya tamamını devir ve temlik etmeyeceğini ve işbu yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde "Affiliate Engineer" tarafından tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve "Affiliate Engineer"in maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
h. Reklam Yayıncısı aşağıdaki kanallarda reklam yayını yapmayacağını kabul ve taahhüt eder:
- Yasadışı mp3, film, program, warez, crack, serial, cd key ve benzeri paylaşım yapan yayın kanalları,
- Yukarıda belirtilen içeriğe sahip yayın kanallarına bağlantı veren(link veren) yayın kanalları,
- İzinsiz pazarlama gibi kullanıcıları rahatsız edecek şekildeki pazarlama metotları.

Affiliate Engineer Sistemi, "Reklam Yayıncısı" için işleyiş;
- "Reklam Yayıncısı" olmak isteyen kişi/kuruluş, Affiliate Engineer Programına dahil olmak üzere "Affiliate Engineer"a başvurur. Başvuru sahibinin başvurusu "Affiliate Engineer" tarafından bilgilerinin tamlığı ve noktasından değerlendirilir ve sonrasında "Reklam Yayıncı"sı olmasına onay verilir.
- "Affiliate Engineer" tarafından sağlanan, reklam ve ilanların "Reklam Yayıncısı"nın yayın kanallarında yayınlanmasını sağlayacak kod, "Reklam Yayıncısı" tarafından panelinden aldığı şekliyle kullanılır.

F. "REKLAM VEREN ÜYE"NİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a. "Reklam Veren",panelinden reklam yapmak için belirlediği ürün için ödemeyi taahhüt ettiği dönüşüm bedelini, sisteme girip işlemlerini onayladıktan sonra, her dönüşüm sonrası ödemeyi kabul ve taahhüt eder, 
b. "Reklam Veren", "Affiliate Engineer"ın Affiliate Engineer Sisteminin düzgün çalışmasını etkileyecek bir girişimde bulunmamayı, sistemin işlemesini bozacak veya sekteye uğratacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı kabul ve taahhüt eder,
c. "Reklam Veren", Herhangi bir virüs salmak veya hasar vermek, hukuka veya sözleşme kurallarına aykırı sisteme müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerde bulunmayacağını ve hukuka aykırı amaçlarla elektronik ortamda, saldırı, tecavüz ve eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder,
d. "Reklam Veren”, satışını ve reklamını yaptığı tüm ürünlerin yürürlükteki yasal mevzuata uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder, aksi durumda “Affiliate Engineer” namına oluşacak tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder,
f. "Reklam Veren", Affiliate Engineer Sistemin”de "Affiliate Engineer Kullanıcısı" olarak yer aldığı süre boyunca, Üyelik bilgilerinde yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgiler değiştiği zaman değişen bilgilerde gerekli güncellemeleri ivedilikle yapacağını, sitedeki Affiliate Engineer Kullanıcısı hesabında yer alan kendisine ait herhangi bir bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder,
g. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birini veya tamamını veya işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarının bir kısmını veya tamamını devir ve temlik etmeyeceğini ve işbu yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde "Affiliate Engineer" tarafından tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve "Affiliate Engineer"in maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Affiliate Engineer Programı, "Reklam Veren" için işleyiş;
- "Reklam Veren" olmak isteyen kişi/kuruluş, Affiliate Engineer Programına dahil olmak üzere "Affiliate Engineer"a başvurur. İlk başvurusu esnasında “Affiliate Engineer” tarafından belirlenen hesap aktivasyonu için talep edilen ücreti öder ve “Affiliate Engineer” değerlendirmesi sonrası sistemi aktive edilir. Aktivasyon ücreti iade edilemez bir ücrettir.
- "Affiliate Engineer" tarafından yayıncılara ilan edilecek olan ürün, dönüşüm tipi, dönüşüm için ödeyeceği teklifi ve kampanya süresi gibi yayın bilgilerini “OrEn” programındaki panelinden tanımlar ve kampanyayı etkinleştirir,
-Siparişler OrEn Programı üzerinden “Reklam Veren”e gelir ve ürün teslimatı “Reklam Veren” tarafından gerçekleştirilir.

 

G. "AFFILIATE ENGINEER"IN Hak ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a. Affiliate Engineer Sistemi’ne başvuru yapan ve kendisi tarafından onay verilen "Reklam Yayıncısı Üye"ye, yayın kodlarını verecektir ve trafiği “Reklam Veren”e yönlendirecektir.
b. Affiliate Engineer Programı'na dahil olan "Reklam Yayıncı"larına, internet üzerinden giriş yaparak raporlama alabilecekleri bir yönetici ekranı sağlayacaktır.
c. Affiliate Engineer, "Reklam Yayıncı"ları tarafından gönderilen trafiği ve siparişleri inceleyecek, "Reklam Yayıncı"sının kazancını ve “Reklam Veren”in ödeyeceği bedelleri hesap edecektir.
d.Affiliate Engineer Sistemi’ne dahil olan "Reklam Veren"lere, giriş yaparak raporlama alabilecekleri bir yönetici ekranı sağlayacaktır.
e. Affiliate Engineer, “Reklam Yayıncı”ları tarafından gönderilen trafiği ve siparişleri inceleyecek ve “Affiliate Engineer Kulanıcıları”nın haklarını korumak noktasında iyi niyetle çalışmalar yapacaktır.
f. “Affiliate Engineer”; “Affiliate Engineer Kullanıcıları” arasında gerçekleşen reklam alış verişini ve yapılacak ödeme miktarlarını takip eder ve taraflara raporlar.
g. Affiliate Engineer Sistemi, işleyişi gereği tüm karar ve uygulamaları tek taraflı olarak belirleyebilir ve gerçekleştirebilir.
h. Affiliate Engineer Sistemi, işleyişi gereği ihtiyaç hissederse istediği “Affiliate Engineer Kullanıcısı”nın üyeliğini askıya alabilir/sonlandırabilir.

H. FİKRİ HAKLAR
a. Affiliate Engineer Programı kapsamında "Affiliate Engineer" tarafından sağlanan kodlar, tasarımlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri hak "Affiliate Engineer"a aittir.
b. "Affiliate Engineer" ve "Reklamveren" işbu sözleşme hükümleri uyarınca "Reklam Yayıncısı"nın yükümlülüklerini yerine getirebilmesi maksadıyla "Reklam Yayıncısı"na "Affiliate Engineer"'ın Affiliate Engineer Programı ile sınırlı olmak üzere telif haklarına tabi çalışmalarını, hizmetlerini ve bilgilerini kullanma yetkisi vermektedir.
c. "Affiliate Engineer" tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece "Reklam Engineer Kullanıcısı", "Affiliate Engineer"ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, yayamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
d."Affiliate Engineer", yukarıda belirtilen istisnalar dışında, telif haklarına tabi çalışmalarını, ticari ve hizmet markalarını, "Affiliate Engineer"ın hizmetlerine, sitesine, ilanlarına ve reklamlarına ait ticari görünümü veya sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmakta olup bunların kullanımı kendi yazılı iznine tabidir.

I. ÖDEME
a.”Affiliate Engineer Sistemi” kazanç ve komisyon oranları “Site” de ilan edildiği şekliyle hesaplanır.
b.“Affiliate Engineer” tarafından bu sözleşmede ve “Site”de belirlenmiş kriterler çerçevesinde Affiliate Engineer Sistemi gereği gerçekleşecek ödemeler hesaplanır, bu hesaplamalar itiraza açık değildir ve üyelik sözleşmesini kabul eden tüm üyeler tarafından peşinen kabul edilmiştir.
c. “Affiliate Engineer Sistemi” gereği, “Affiliate Engineer” tarafından yapılan hesaplamalar sonucu, kazanç ödemeleri “Reklam Veren” PayPal hesabından “Reklam Yayıncısı” dönüşüm kazancı ve “Affiliate Engineer” hizmet komisyonu olarak PayPal hesaplarına “Reklam Veren”in “OrEn Programı”ndan vereceği ödeme talimatı ile tamamlanır.
d. “Affiliate Engineer”, almış olduğu hizmet komisyonu karşılığı “Reklam Veren”e hizmet komisyonu faturasını düzenlemekle yükümlüdür.
J. AFFILIATE ENGINEER KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
"Affiliate Engineer Kullanıcısı", "Affiliate Engineer"ın kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini çıkacak her türlü ihtilafta "Affiliate Engineer"nın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.
K. FESİH
"Affiliate Engineer Kullanıcısı"nın işbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde "Affiliate Engineer", "Affiliate Engineer Kullanıcısı"nı geçici olarak Affiliate Engineer Programı'ndan çıkarabileceği gibi dilerse sözleşmeyi herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal feshetmek hakkını da haizdir. Bu durumda "Affiliate Engineer" sözleşmenin feshi nedeniyle doğmuş ve doğacak tüm zararlarını talep edebilir.
"Affiliate Engineer Kullanıcısı", işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranarak sözleşmenin "Affiliate Engineer" tarafından fesh edilmesine sebebiyet vermesi durumunda, fesih tarihindeki tüm ödemelerinden "Affiliate Engineer" lehine sarfınazar ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
L. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
İşbu sözleşme 1. maddede belirlenen tarihte, "Affiliate Engineer Kullanıcısı"nın "Affiliate Engineer"a üye olmasıyla yürürlüğe girer ' Affiliate Engineer Kullanıcısı'nın 'Site'den üyeliğini iptal ettiğini bildirene kadar yürürlükte kalır.
'Affiliate Engineer', 'Kullanıcı'ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak bildirimsiz feshedebilecek ve hesabı askıya alabilecektir.
M. TEBLİGAT ADRESİ VE BİLDİRİMLER
"Affiliate Engineer Kullanıcısı", "Affiliate Engineer"na Affiliate Engineer Programı'na kayıt sırasında bildirdiği elektronik posta adresine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.
İşbu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. "Affiliate Engineer Kullanıcısı"nın belirtilen elektronik posta adresi, "Affiliate Engineer Kullanıcısı"nın Affiliate Engineer Programı'na kayıt sırasında "Affiliate Engineer"na bildirdiği elektronik posta adresidir. "Affiliate Engineer" için belirlenen elektronik posta adresi ise info[at]AffiliateEngineer.com adresidir.
Taraflar'ın her biri elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, diğer Taraf'a yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır.
N. DEĞİŞİKLİK
İşbu sözleşme ve işbu sözleşmeyle atıfta bulunularak işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Politikası" belgesinde "Affiliate Engineer" dilediği zaman tek taraflı olarak değişikliğe gidilebilir. Bu değişiklikler www.AffiliateEngineer.com sitesinde ilan edildiği tarihte taraflar bakımından bağlayıcılık kazanarak karşılıklı olarak yürürlülüğe girer.
O. Diğer Hükümler
- Bu sözleşmenin hiç bir hükmü Yayıncı ve "Affiliate Engineer" arasında bir ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi yaratmayacak veya yaratır sayılmayacaktır.
- “Reklam Yayıncı”sı kendisine yapılan tüm ödemeler için vergi, sigorta, harç ödemelerinden kendisi sorumludur.
P. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.